Algemene voorwaarden Advocatenkantoor Berden B.V.

 

1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Berden B.V. en/of de hieraan verbonden medewerkers, onder de voorwaarde dat hun aansprakelijkheid wordt beperkt tot het bedrag dat in het concrete geval uit hoofde van hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico.

 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Advocatenkantoor Berden B.V. en/of de hieraan verbonden medewerkers aanvaarde opdrachten, met inbegrip van aanvullende alsook vervolgopdrachten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

 

3. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Berden B.V. en/of de hieraan verbonden medewerkers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door hun gesloten beroepsaansprakelijkheids­verzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is.

 

4. Opdrachtgevers en derden zijn gehouden om eventuele aanspraken onverwijld schriftelijk aan Advocatenkantoor Berden B.V. en/of de hieraan verbonden medewerkers kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan alle rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn van één jaar.

 

5. Advocatenkantoor Berden B.V. en/of de hieraan verbonden medewerkers zullen bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Advocatenkantoor Berden B.V. en/of de hieraan verbonden medewerkers zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Advocatenkantoor Berden B.V. en/of de hieraan verbonden medewerkers zijn door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

 

6. De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Berden B.V. en/of de hieraan verbonden medewerkers tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van Advocatenkantoor Berden B.V. en/of de hieraan verbonden medewerkers.

 

7. De Opdrachtgever aanvaardt dat Advocatenkantoor Berden B.V. en/of de hieraan verbonden medewerkers op grond van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: “Wwft”) verplicht is om ongebruikelijke transacties te melden aan de daarvoor ingestelde autoriteiten.
De Opdrachtgever is ermee bekend Advocatenkantoor Berden B.V. en/of de hieraan verbonden medewerkers krachtens de Wwft verplicht kan zijn de Opdrachtgever te identificeren en de identificatie te verifiëren. De Opdrachtgever dient hieraan telkens en volledig medewerking te verlenen op de in de Wwft voorgeschreven wijze. Advocatenkantoor Berden B.V. zal de vereiste gegevens vastleggen en bewaren in overeenstemming met de Wwft. De Opdrachtgever accepteert dat de informatieplicht uit hoofde van de Wwft prevaleert boven de geheimhoudingsplicht van Advocatenkantoor Berden B.V. en/of de hieraan verbonden medewerkers. De Opdrachtgever aanvaardt dat Advocatenkantoor Berden B.V. en/of de hieraan verbonden medewerkers nimmer aansprakelijk is/zijn voor de eventuele schade als gevolg van het voldoen aan de verplichtingen uit hoofde van Wwft.

 

8. Bij een verschil van inzicht over de wijze van uitvoering van de opdracht hebben Advocatenkantoor Berden B.V. en/of de hieraan verbonden medewerkers het recht de opdracht per direct op te zeggen waarbij de opdrachtgever gehouden is de tot dan gemaakte uren en kosten, waaronder verschotten per omgaande en zonder opschorting of verrekening te voldoen. Advocatenkantoor Berden B.V. en/of de hieraan verbonden medewerkers zullen alsdan hun medewerking verlenen aan de overdracht van de opdracht aan een andere advocaat.

 

9. Het hiervoor onder 8 vermelde, geldt eveneens in geval van opzegging door de opdrachtgever.

 

10. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief. Advocatenkantoor Berden B.V. en/of de hieraan verbonden medewerkers zijn gerechtigd jaarlijks op 1 januari het afgesproken uurtarief te wijzigen.

 

11. Advocatenkantoor Berden B.V. en/of de hieraan verbonden medewerkers zijn gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen.

 

12. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te berekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zijn Advocatenkantoor Berden B.V. en/of de hieraan verbonden medewerkers gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, alsmede alle in redelijkheid door Advocatenkantoor Berden B.V. en/of de hieraan verbonden medewerkers gemaakte gerechtelijke en (buiten)gerechtelijke (incasso-)kosten, die voor rekening van opdrachtgever zijn, terwijl Advocatenkantoor Berden B.V. en/of de hieraan verbonden medewerkers, bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd zullen zijn de uitvoering van de opdracht op te schorten zonder aansprakelijk te zijn voor de gevolgen van die opschorting. Zulks laat onverlet het recht van Advocatenkantoor Berden  B.V. en/of de hieraan verbonden medewerkers om tot gerechtelijke invordering van het openstaande bedrag over te gaan.

 

13. Indien voor de opdrachtgever een toevoeging is aangevraagd en deze toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand wordt afgegeven, onder oplegging van een eigen bijdrage, dient deze eigen bijdrage eveneens binnen 14 dagen nadat deze door Advocatenkantoor Berden B.V. en/of de hieraan verbonden medewerkers aan de opdrachtgever in rekening is gebracht, te worden voldaan. 

 

14. Benevens Advocatenkantoor Berden B.V. en/of de hieraan verbonden medewerkers, kunnen alle personen die bij uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld, zich op deze algemene voorwaarden beroepen.

 

15. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor Berden B.V. is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen in eerste aanleg worden beslecht door de Rechtbank Limburg, zittingslocatie Roermond. Voor eventuele vervolgprocedures is steeds de volgens het Nederlandse recht bevoegde rechter aangewezen.